P.I.L.S.
STADGAR FÖR HERRFÖRENINGEN P.I.L.S.

1. NAMN

Föreningens namn skall vara Pojkarnas Intellektuella Lek Sällskap. Förkortningen P.I.L.S. kan användas i alla sammanhang.

2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

P.I.L.S. är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. Vars syfte är att främja medlemmarnas kulturella och intellektuella förmåga.

3. MEDLEMSKAP

3.1 Föreningen är öppen för alla herrar som har uppnått en ålder av 18 år och vill stödja föreningens ändamål.
3.2 Medlemskapet gäller per kalenderår och träder i kraft när avgiften för kalenderåret har erlagts.
3.3 Blivande medlemmar väljs in i föreningen av styrelsen, på rekommendation av medlemmar.
3.4 Uteslutning av medlem kan ske med omedelbar verkan av styrelsen, då medlemmen anses arbeta mot föreningens intressen.

4. MEDLEMSAVGIFT

4.1 Styrelsen fastställer medlemsavgiften för det kommande året.
4.2 Medlemskap upphör då medlemsavgift ej längre betalas.
4.3 Erlagd avgift kan ej återkrävas.

5. ÅRSMÖTE

5.1 Ordinarie årsmöte skall hållas före december månads utgång varje kalenderår. Extra årsmöte hålles efter beslut av styrelsen.

5.2 Närvaro- och yttranderätt har varje medlem i föreningen.

5.3 Program och dagordning för årsmöte fastställes av styrelsen. Skriftlig kallelse skall vara utsänd till alla medlemmar minst en månad i förskott.
5.4 På ordinarie årsmöte skall bl.a. följande frågor behandlas;

6. STYRELSE

6.1 Årsmötet utser föreningens styrelse för en tid av ett år. Styrelsen skall bestå av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande samt en sekreterare, en kassör, en vice ordförande och suppleanter. Antalet suppleanter fastställes på årsmötet, dock högst fem stycken.
6.2 Till styrelseledamot kan endast väljas enskild medlem som uppnått 20 års ålder, och som har varit medlem i föreningen under minst ett kalenderår.
6.3 Styrelsen skall leda föreningens verksamhet fram till nästa ordinarie årsmöte och har rätt att fatta för föreningen bindande beslut.
6.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
6.5 Styrelsen sammanträder på tid och plats son den själv bestämmer.
6.6 Styrelsen tillsätter och beslutar om antalet ledamöter i utskott och kommittéer.
6.7 Styrelsen utformar utskottens och kommittéernas uppdrag med uppgifter om ansvarsområden och omfattning. Utskotten och kommittéerna skall för sitt arbete upprätta verksamhetsplaner, vilka föreläggs styrelsen för fastställande.
6.8 Utskotten och kommittéerna skall kontinuerligt rapportera till styrelsen.

7. MEDLEMSBLAD

            7.1 Föreningen skall utge ett medlemsblad i den omfattning som föreningens ekonomi och tillgång på material medger detta.
            7.2 Medlemsbladet skall tillställas varje medlem utan extra kostnad.
            7.3 Styrelsen utser medlem inom eller utom styrelsen som ansvarig för medlemsbladet.

8. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av stadgarna fattas av styrelsen med minst 50% majoritet på två styrelsemöten med mellanliggande årsmöte.

9. EXTRA ÅRSMÖTE

9.1 Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen.
9.2 Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som mötet inkallats för.

10. VALBEREDNINGEN

10.1 Valberedningen består av fem ledamöter, varav en ordförande.
10.2 Valberedningen skall i god tid tillfråga styrelseledamöter och suppleanter vars mandattid går ut, om de vill kandidera för det kommande verksamhetsåret.
10.3 Valberedningen utses på föreningens årsmöte.

11. UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan, varav ett ordinarie. Beslut om upplösning måste fattas med minst 75% majoritet på vardera årsmöte, vid det sista årsmötet fattas beslut om föreningens tillgångar.

12. TOLKNING OCH TILLÄMPNING

Styrelsen har rätt att fatta beslut om tolkning och tillämpning av stadgarna.

13 IKRAFTTRÄDANDE

Stadgarna träder i kraft direkt efter årsmötet, om ej detta har beslutat annorlunda.


Och denna sida har glada ko sjukan !


Till P.I.L.S. förstasida.